Tacògraf: normativa, aspectes legals y règim sancionador