NORMATIVA REGULADORA

Resolució de 15 d'abril de 2020, de el Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual s'estableixen, en el seu àmbit de gestió, mesures extraordinàries per fer front a l'impacte de l'COVID-19 en matèria de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.

La part presencial que, si escau, l’acció formativa necessiti es podrà impartir en la seva totalitat mitjançant «aula virtual», considerant-se en tot cas com a formació presencial.

Es considera aula virtual a l’entorn d’aprenentatge on el tutor-formador i alumnat interactuen, de manera concurrent i en temps real, a través d’un sistema de comunicació telemàtic de caràcter síncron que permeti dur a terme un procés d’intercanvi de coneixements per tal de possibilitar un aprenentatge de les persones que participen a l’aula. S’ha d’estructurar i organitzar de manera que es garanteixi en tot moment que hi hagi connectivitat sincronitzada entre les persones formadores i l’alumnat participant així com bidireccionalitat en les comunicacions.

Haurà de comptar amb un registre de connexions generat per l’aplicació de l’aula virtual en què s’identifiqui, per a cada acció formativa desenvolupada a través d’aquest mitjà, les persones participants a l’aula, així com les seves dates i temps de connexió, així com comptar amb un mecanisme que possibiliti la connexió durant el temps de celebració de l’aula per part dels òrgans de control.

RESOLUCIÓ per la qual s’estableixen instruccions mesures derivades de la situació provocada per la COVID-19, en relació amb els programes de Formació Professional per a l’Ocupació de Servei Públic d’Ocupació de Catalunya .

3.1 Terminis d’execució dels programes:

D’acord amb l’article 2.1 de la Resolució TSF/881/2020, de 17 d’abril, s’amplia el termini d’execució de les accions formatives presencials iniciades o pendents d’inici afectades per la suspensió, per un temps equivalent al temps de vigència de l’estat d’alarma més un període addicional de sis mesos.

3.2 Mesures alternatives d’aprenentatge per a l’execució d’accions formatives presencials:

Davant de la suspensió de l’activitat formativa presencial i d’acord amb l’article 2.1 de la Resolució TSF/881/2020, de 17 d’abril, amb la finalitat de donar continuïtat a la formació professional per a l’ocupació prevista, les entitats poden optar per canviar la metodologia d’impartició a:

a) Entorns Virtuals d’Aprenentatge (EVA).
b) Eines telemàtiques.
c) Teleformació.
d) Esperar a reprendre l’activitat presencial amb els calendaris i les condicions que
estableixin les autoritats competents.

Per a totes les accions de les convocatòries indicades a l’article 2.2 d’aquesta Resolució, el cost del mòdul aplicable a una acció formativa en modalitat presencial que passi a impartir-se mitjançant EVA, eines telemàtiques o en modalitat teleformació, es mantindrà d’acord amb el mòdul econòmic que consti a la resolució d’atorgament per al nombre total d’hores d’aquesta acció.

Per a les convocatòries 2018 i 2019 dels programes de Forma i Insereix i de Formació amb Compromís de Contractació, es flexibilitzen els criteris per a considerar complert el compromís de contractació, en el sentit següent:

S’amplia el termini per contractar fins a 12 mesos a partir de la finalització de la formació, en qualsevol dels casos.

El percentatge de persones contractades es comptabilitzarà en relació amb el nombre de persones que finalitzin la formació, no sobre el total d’alumnes atorgats.

El compliment del compromís de contractació es calcularà sobre el coeficient més beneficiós per l’entitat entre el dos següents: nombre total dels alumnes formats en el conjunt de l’expedient, és a dir, del conjunt d’accions executades pel beneficiari i, si és el cas, de les entitats beneficiàries agrupades o amb membres associats que executin totes o part de les accions subvencionades, o bé per a cadascuna de les formacions realitzades considerades individualment.

La gestió de les sessions a GIA de les accions formatives en modalitat virtual es farà bàsicament de la mateixa manera que per a la modalitat presencial. Caldrà tenir present, però, que s’haurà d’informar, en el camp tipus de sessió, la nova opció anomenada “telemàtica_covid19”. La resta de camps s’informaran normalment: dia, horari, sumar hores, temari i formador.

Quan l’alumnat no compti amb els recursos i mitjans necessaris, les entitats els poden facilitar el material didàctic mitjançant correu ordinari/missatgeria o qualsevol altre mitjà, així com facilitar-los l’assistència telefònica. Caldrà fer constar aquestes necessitats específiques en l’informe tècnic que es presenti amb la comunicació de canvi de modalitat.