Des del nostre profund coneixement del sector ,adeqüem els programes de formació contínua, regulats mitjançant el RD1032/2007, a les necessitats i especificitats de cada empresa, així com a la tipologia dels seus serveis. Els nostres clients són al mateix temps les empreses i els conductors/es professionals. Mitjançant qüestionaris i entrevistes amb els responsables de cada empresa, identificarem les necessitats relatives a l'adequació dels continguts de la formació.
Partint d'un tronc comú, es desenvoluparan parts del programa específiques que seran impartides en funció de les activitats principals i les característiques de cada empresa.

LA FORMACIÓ, UNA OCASIÓ DE COMUNICACIÓ ENTRE L'EMPRESA I ELS SEUS COL·LABORADORS

Partint de les anàlisis i observacions dels comandaments, la formació pot ser també útil per impulsar la implantació de nous procediments i projectes a la seva empresa, per incidir en la millora del clima laboral i la motivació dels seus col·laboradors.
En una activitat professional en que la comunicació interna és especialment complexa (els/les treballadors/es no comparteixen permanentment un espai de treball), la formació pot i ha de contribuir a l'intercanvi, a la sensibilització i a la motivació.

LA PANTALLA INTERACTIVA I ELS SISTEMES DE COMANDAMENT DE RESPOSTA

LA PANTALLA INTERACTIVA converteix la pissara de l'aula en una pantalla d'ordinador. Permet activar-hi programes, navegar per internet, escriure-hi : El Professor té tots els recursos al seu abast.

ELS SISTEMES DE COMANDAMENT DE RESPOSTA permeten realitzar preguntes col·lectives a una audiència i recollir les respostes individuals emeses mitjançant comandaments electrònics. S'utilitzaran en aula per realitzar preguntes i per fomentar la discussió i participació. Un programari instal·lat a l'ordinador, al qual es connecta un receptor del senyal de radiofreqüència emesa pels comandaments a distància, ens permet projectar gràfics que il·lustren les respostes obtingudes. Les respostes de cada alumne queden registrades per al posterior estudi, avaluació i informe. Amb això, oferim als nostres clients empresa un informe d'avaluació final de cada curs, que reflectirà el progrés d'aprenentatge de cada alumne.